Tự Nghiễn Nông, hiệu Miện Hải. Quê làng Từ Ô, huyện Thanh Miện tỉnh  Hải Dương. năm 1894 đậu cử nhân nhưng không ra làm quan, ở nhà dạy học và làm thuốc Ông soạn quyển ‘Nam Bang Thảo Mộc’, ghi chép hơn 100 thứ thảo mộc của Việt Nam.