• Điện thoại(+84.4) 22 42 01 68 - 36 28 58 33
 • Emailcontact@davincipharma.com

Hội y học cổ truyền tỉnh Hà Nam

  Sở Y tế tỉnh Hà Nam. - Địa chỉ: đường Trường Chinh, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. - Điện thoại: 0351.3852729.

  Sở Y tế tỉnh Hà Nam.
  - Địa chỉ: đường Trường Chinh, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
  - Điện thoại: 0351.3852729.
  ---------------------------------------------------------
  Vị trí chức năng

  Sở Y tế Hà Nam là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: Y tế dự phòng, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, y dược cổ truyền, thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người, mỹ phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, trang thiết bị y tế, dân số, bảo hiểm y tế.

  Sở Y tế chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

  Sở Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động.

  Nhiệm vụ và quyền hạn

  1. Trình UBND tỉnh:

  a) Dự thảo Quy hoạch phát triển ngành; Quy hoạch mạng lưới các cơ sở y tế; Kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; Đề án, Chương trình phát triển y tế, cải cách hành chính và phân cấp quản lý, xã hội hoá trong lĩnh vực y tế ở địa phương.

  b) Dự thảo các Quyết định, Chỉ thị, văn bản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh về lĩnh vực y tế.

  c) Dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục trực thuộc Sở; quy định về tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Y tế; Trưởng và Phó trưởng phòng y tế.

  2. Trình Chủ tịch UBND tỉnh:

  a) Dự thảo quyết định thành lập, sát nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở Y tế theo quy định của pháp luật; các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh về lĩnh vực y tế.

  b) Dự thảo quy định mối quan hệ công tác giữa Sở Y tế với UBND các huyện, Phòng Y tế và các đơn vị có liên quan trên địa bàn và các Chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên ngành  trong phòng dịch bệnh ở địa phương.

  3. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các vấn đề khác về y tế sau khi được phê duyệt; tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực phạm vi quản lý của Sở.

  4. Về y tế dự phòng:

  a) Quyết định những biện pháp điều tra, giám sát, phát hiện và xử lý dịch bệnh, thực hiện báo cáo dịch theo quy định của pháp luật;

  b) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong thực hiện các quy định về chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phòng, chống bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh xã hội, bệnh không lây nhiễm, bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích, sức khoẻ môi trường, sức khoẻ trường học, vệ sinh và sức khoẻ lao động, dinh dưỡng cộng đồng, kiểm dịch y tế, hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh;

  c) Làm thường trực về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm tỉnh, chỉ đạo quản lý tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh.

  5. Về khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng:

  a) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong thực hiện các quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật đối với các cơ sở khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, phẫu thuật tạo hình, giải phẫu thẩm mỹ, giám định y khoa, pháp y, giám định pháp y tâm thần trên cơ sở quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế theo phân tuyến kỹ thuật;

  b) Cấp, đình chỉ và thu hồi chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh; giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.

   6. Về y dược cổ truyền:

  a) Tổ chức thực hiện việc kế thừa, phát huy, kết hợp y dược học cổ truyền với y dược học hiện đại trong phòng bệnh, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học và sản xuất thuốc y dược cổ truyền tại địa phương;

  b) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm trong việc thực hiện pháp luật về y dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh;

  c) Cấp, đình chỉ và thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y dược tư nhân theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.

   7. Về thuốc và mỹ phẩm:

  a) Hướng dẫn kiểm tra, giám sát chất lượng, thanh tra và xử lý các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc theo quy định của pháp luật;

  b) Cấp, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề dược, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, giới thiệu thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.

  8. Về an toàn vệ sinh thực phẩm:

  a) Tổ chức thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

  b) Xác nhận, công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm, cấp, đình chỉ, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tiếp nhận và thẩm định nội dung chuyên môn đăng ký quảng cáo các sản phẩm thực phẩm theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

  9. Về trang thiết bị và công trình y tế:

  a) Hướng dẫn, giám sát, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về trang thiết bị và công trình y tế;

  b) Thực hiện kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm trong việc thực hiện các quy định, quy trình, quy chế chuyên môn về trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.

  10. Về dân số-kế hoạch hoá gia đình và sức khoẻ sinh sản:

  a) Tổ chức triển khai thực hiện hệ thống chỉ tiêu, chỉ báo thuộc lĩnh vực dân số-kế hoạch hoá gia đình, chỉ đạo hướng dẫn các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ về các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình;

  b) Tổ chức triển khai thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, dự án, mô hình liên quan đến lĩnh vực dân số-kế hoạch hoá gia đình và chăm sóc sức khoẻ sinh sản;

  c) Thẩm định, quyết định, cho phép thực hiện xác định lại giới tính, thực hiện sinh con theo phương pháp khoa học, các dịch vụ tư vấn đối với các cơ sở hành nghề dịch vụ tư vấn về dân số-kế hoạch hoá gia đình theo quy định của pháp luật.

  11. Bảo hiểm y tế:

  a) Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế;

  b) Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế.

  12. Về đào tạo nhân lực y tế:

     Quản lý các trường đào tạo cán bộ theo sự phân công của UBND tỉnh và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực y tế và chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh.

  13. Giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi Chính phủ trong lĩnh vực y tế ở địa phương theo quy định của pháp luật.

  14. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế theo quy định của pháp luật.

  15. Chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế đối với Phòng Y tế cấp huyện.

  16. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, khoa học công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực được giao.

  17. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực y tế theo quy định của pháp luật; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

  18. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của các tổ chức, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

  19. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của UBND tỉnh.

  20. Thực hiện công tác thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo quy định của UBND tỉnh và Bộ Y tế.

  21. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo UBND tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

  Cơ cấu tổ chức biên chế:

  1. Lãnh đạo Sở:

  Sở Y tế có Giám đốc và 3 Phó Giám đốc.

  Giám đốc là người đứng đầu chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về mọi hoạt động của Sở.

  Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc Sở vắng mặt, 01 Phó Giám đốc được Giám đốc uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Sở.

  Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Sở do UBND tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Y tế ban hành và theo quy định của pháp luật.

  2. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ:

  - Phòng Nghiệp vụ Y;

  - Phòng Nghiệp vụ Dược;

  - Phòng Kế hoạch-Tổng hợp;

  - Phòng Tài chính-Kế toán;

  - Phòng Tổ chức cán bộ;

  - Thanh tra Sở;

  - Văn phòng.

  3. Chi cục thuộc Sở:

  - Chi cục Dân số-Kế hoạch hoá gia đình;

  - Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm: Đối với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm khi đủ điều kiện thành lập, Sở Y tế phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng Đề án trình UBND tỉnh quyết định.

  4. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

  a) Tuyến tỉnh:

  - Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh;

  - Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh;

  - Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc-Mỹ phẩm -Thực phẩm tỉnh;

  - Trung tâm Truyền thông-Giáo dục sức khoẻ tỉnh;

  - Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản tỉnh;

  - Trung tâm Giám định Y khoa  tỉnh;

  - Trung tâm Giám định Pháp y tỉnh;

  - Trung tâm Giám định Pháp y tâm thần tỉnh;

  - Bệnh viện Đa khoa tỉnh;

  - Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh;

  - Bệnh viện Mắt tỉnh;

  - Bệnh viện Phong và Da liễu tỉnh;

  - Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh;

  - Bệnh viện Tâm thần tỉnh;

  - Trường Cao đẳng Y tế.

  b) Tuyến huyện, thành phố:

  - Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân;

  - Trung tâm Y tế huyện Thanh Liêm;

  - Trung tâm Y tế huyện Bình Lục;

  - Trung tâm Y tế huyện Duy Tiên;

  - Trung tâm Y tế huyện Kim Bảng;

  - Trung tâm Y tế thành phố Phủ Lý;

  - Bệnh viện Đa khoa huyện Lý Nhân;

  - Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Liêm;

  - Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Lục;

  - Bệnh viện Đa khoa huyện Duy Tiên;

  - Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Bảng;

  - Bệnh viện Đa khoa thành phố Phủ Lý;

  Các chi cục, trung tâm, bệnh viện là đơn vị hành chính, sự nghiệp có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động.

  c. Tuyến xã: Trạm Y tế xã, phường, thị trấn là đơn vị chuyên môn, kỹ thuật trực thuộc Trung tâm y tế các huyện/thành phố.

  5. Biên chế của Sở Y tế thuộc biên chế hành chính sự nghiệp được UBND tỉnh giao kế hoạch hàng năm.

  Giám đốc Sở Y tế Hà Nam:

  Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, biên chế được giao và khả năng cán bộ, có trách nhiệm bố trí biên chế (trong tổng biên chế được giao) sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ, nhân viên theo thẩm quyền và quy định nhiệm vụ quy chế cho các phòng chuyên môn, các Chi cục và các đơn vị sự nghiệp hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

  II. THÔNG TIN VỀ LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

  1. BS: Nguyễn Lập Quyết - Giám đốc Sở

  - Năm sinh: 1953

  - Trình độ chuyên môn: Bác sỹ Chuyên khoa Cấp I

  - Trình độ chính trị: Cử nhân

  - Điện thoại cơ quan: 0351.3852827

  - Điện thoại di động: 0913586156

  - Điện thoại nhà riêng: 0351.3840059

  - Địa chỉ nhà riêng: Số nhà 16, ngõ 7, đường Quy Lưu, tổ 16, phường Minh Khai, Phủ Lý, Hà Nam.

  2. DS: Nguyễn Hữu Chỉnh - Phó giám đốc Sở

  - Năm sinh: 1951

  - Trình độ chuyên môn: Dược sỹ Chuyên khoa Cấp I

  - Trình độ chính trị: Cử nhân

  - Điện thoại cơ quan: 0351.3854359

  - Điện thoại di động: 0912306552

  - Điện thoại nhà riêng: 0351.841.806

  - Địa chỉ nhà riêng: Tổ 12, phường Minh Khai, Phủ Lý, Hà Nam.

  3. BS: Nguyễn Xuân Quý – Phó giám đốc Sở

  - Năm sinh: 1958

  - Trình độ chuyên môn: Bác sỹ Chuyên khoa Cấp II

  - Trình độ chính trị: Cao cấp

  - Điện thoại cơ quan: 0351.3852728

  - Điện thoại di động: 0913.010021

  - Điện thoại nhà riêng: 0351.3854594

  - Địa chỉ nhà riêng: Số nhà 19, ngách 2/1, đường Châu Cầu, phường Lương Khánh Thiện, TP Phủ Lý, Hà Nam.

  4. BS: Văn Tất Phẩm, Phó giám đốc Sở

  - Năm sinh: 1960

  - Trình độ chuyên môn: Bác sỹ Y khoa

  - Trình độ chính trị: Cử nhân

  - Điện thoại cơ quan: 0351.3829052

  - Điện thoại di động: 0915.849869

  - Điện thoại nhà riêng: 0351.860391

  - Địa chỉ nhà riêng: Tiểu khu Bình Tiến, thị trấn Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam

  (Theo hanam.gov.vn)

  Bài liên quan