• Điện thoại(+84.4) 22 42 01 68 - 36 28 58 33
 • Emailcontact@davincipharma.com

Chương 8: Bệnh của tai và xương chũm (H60-H95)

  CHƯƠNG VIII: BỆNH CỦA TAI VÀ XƯƠNG CHŨM (H60-H95)

  CHAPTER VIII: Diseases of the ear and mastoid process (H60-H95)

  Các bệnh tai ngoài (H60-H62)

  Diseases of external ear

  H60 Viêm tai ngoài – Otitis externa

  H61 Bệnh khác của tai ngoài – Other disorders of external ear

  H62 Bệnh của tai ngoài trong các bệnh phân loại nơi khác – Other disorders of external ear in diseases classified elsewhere.

  Bệnh của tai giữa và xương chũm (H65-H75)

  Diseases of middle ear and mastoid (H65-H75)

  H65 Viêm tai giữa không nung mủ – Nonsuppurative otitis media.

  H66 Viêm tai giữa nung mủ và không đặc hiệu – Suppurative and unspecified otitis media.

  H67 Viêm tai giữa trong các bệnh phân loại nơi khác – Otitis media in diseases classified elsewhere.

  H68 Viêm và tắc vòi Eustachi – Eustachian salpingitis and obstruction.

  H69 Bệnh khác của vòi Eustachi – Other disorders of eustachian tube.

  H70 Viêm tai xương chũm và các bệnh liên quan – Mastoiditis and related conditions.

  H71 Cholesteatoma tai giữa – Cholesteatoma of middle ear.

  H72 Thủng màng nhĩ – Perforation of tympanic membrane.

  H73 Bệnh khác của màng nhĩ – Other disorders of tympanic membrane.

  H74 Bệnh khác của tai giữa và xương chũm – Other disorders of middle ear and mastoid

  H75 Bệnh khác của tai giữa và xương chũm trong các bệnh phân loại nơi khác – Other disorders of middle and mastoid in diseases classified elsewhere.

  Bệnh tai trong (H80-H83)

  Diseases of inner ear (H80-H83)

  H80 Xốp xơ tai – Otosclerosis.

  H81 Rối loạn chức nǎng tiền đình – Disorders of vestibular function.

  H82 Hội chứng chóng mặt trong các bệnh phân loại nơi khác – Vertiginous syndromes in diseases classified elsewhere.

  H83 Bệnh khác của tai trong – Other diseases of inner ear.

  Bệnh khác của tai (H90-H95)

  Other disorders of ear (H90-H95)

  H90 Điếc dẫn truyền và ddiếc thần kinh giác quan – Conductive and sensorineural hearing loss.

  H91 Nghe kém khác – Other hearing loss.

  H92 Đau tai và chảy dịch ở tai – Otalgia and effusion of ear

  H93 Bệnh khác của tai, không phân loại nơi khác – Other disorders of the ear, not elsewhere classified.

  H94 Bệnh khác của tai trong các bệnh phân loại nơi khác – Other disorders of the ear in diseases classified elsewhere.

  H95 Bệnh tai và xương chũm sau phẫu thuật, không phân loại nơi khác - Postprocedural disorders of ear and mastoid process, not elsewhere classified.