• Điện thoại(+84.4) 22 42 01 68 - 36 28 58 33
 • Emailcontact@davincipharma.com

Chương 7: Bệnh mắt và phần phụ (H00-H59)

  CHƯƠNG VII: BỆNH MẮT VÀ PHẦN PHỤ (H00-H59)

  CHAPTER VII: Diseases of the eye and adnexa (H00-H59)

  Bệnh của mí mắt, lệ bộ và hốc mắt (H00-H06)

  Disorders of eyelid, lacrimal system and orbit (H00-H06)

  H00 Chắp và lẹo – Hordeolum and chalazion

  H01 Viêm khác của mí mắt – Other inflammation of eyelid

  H02 Bệnh khác của mí mắt – Other disorders of eyelid

  H03 Bệnh của mí mắt trong các bệnh phân loại nơi khác – Disorders of eyelid in diseases classified elsewhere

  H04 Bệnh của lệ bộ – Disorders of lacrimal system

  H05 Bệnh của hốc mắt – Disorders of orbit

  H06 Bệnh của lệ bộ và hốc mắt trong các bệnh phân loại nơi khác - Disorders of lacrimal system and orbit in diseases classified elsewhere

  Bệnh của kết mạc (H10-H13)

  Disorders of conjunctiva (H10-H13)

  H10 Viêm kết mạc – Conjunctivities

  H11 Bệnh khác của kết mạc – Others disorders of conjunctiva

  H13 Bệnh của kết mạc trong các bệnh phân loại nơi khác – Disorders of conjunctiva in diseases classified elsewhere.

  Bệnh củng mạc, giác mạc, mống mắt và thể mi (H15-H22)

  Disorders of sclera, cornea, iris and ciliary body

  H15 Bệnh của củng mạc – Disorders of sclera

  H16 Viêm giác mạc – Keratitis

  H17 Sẹo và đục giác mạc – Corneal scars and opacities

  H18 Bệnh khác của giác mạc – Other disorders of cornea H19 Bệnh củng mạc, giác mạc trong các bệnh phân loại nơi khác – Disorders of sclera and cornea in diseases classified elsewhere.

  H20 Viêm mống mắt thể mi – Iridocyclitis

  H21 Bệnh khác của mống mắt và thể mi – Other disorders of iris and ciliary body.

  H22 Bệnh của mống mắt và thể mi trong các bệnh phân loại nơi khác - Disorders of iris and ciliary body in diseases classified elsewhere

  Bệnh thủy tinh thể (H25-H28)

  Disorders of lens (H25-H28)

  H25 Đục thuỷ tinh thể người già – Senile cataract

  H26 Đục thuỷ tinh thể khác – Other cataract

  H27 Bệnh khác của thủy tinh thể – Other disorders of lens

  H28 Đục thuỷ tinh thể và bệnh của thuỷ tinh thể khác trong các bệnh phân loại nơi khác – Cataract and other disorders of lens in diseases classified elsewhere

  Bệnh của hắc mạc và võng mạc (H30-H36)

  Disorders of choroid and retina (H30-H36)

  H30 Viêm hắc võng mạc – Chorioretinal inflammation

  H31 Bệnh khác của hắc mạc – Other disorders of choroid

  H32 Bệnh hắc võng mạc trong các bệnh phân loại nơi khác – Choriorentinal disorders in diseases classified elsewhere.

  H33 Bong và rách võng mạc – Retinal detachments and breaks.

  H34 Tắc động mạch võng mạc – Retinal vascular occlusions.

  H35 Các bệnh võng mạc khác – Other retinal disorders

  H36 Bệnh võng mạc trong các bệnh phân loại nơi khác – Retinal disorders in diseases classified elsewhere.

  Bệnh glôcôm (H40-H42)

  Glaucoma (H40-H42)

  H40 Glôcôm – Glaucoma

  H42 Glôcôm trong các bệnh phân loại nơi khác – Glaucoma in diseases classified elsewhere.

  Bệnh dịch kính và nhãn cầu (H43-H45)

  Disorders of vitreous body and global (H43-H45)

  H43 Bệnh của dịch kính – Disorders of vitreous body.

  H44 Bệnh của nhãn cầu – Disorders of globe

  H45 Bệnh của dịch kính và nhãn cầu trong các bệnh phân loại nơi khác - Disoders of vitreous body and globe in diseases classified elsewhere.

  Bệnh thần kinh thị và ddường dẫn thị giác(H46-H48)

  Disorders of optic nerve and visual pathways

  H46 Viêm thần kinh thị – Optic neuritis

  H47 Các bệnh khác của thần kinh thị (dây thần kinh II) và đường thị giác - Others disorders of optic (2nd) nerve and visual pathways.

  H48 Bệnh thần kinh thị và đường dẫn thị giác trong các bệnh phân loại nơi khác – Others disorders of optic (2nd) nerve and visual pathways in diseases classified elsewhere.

  Bệnh cơ vận nhãn, vận nhãn, điều tiết và khúc xạ (H49-H52)

  Disorders of ocular muscles, binocular movement, accommodation andrefraction (H55-H52).

  H49 Lác liệt – Paralytic strabismus.

  H50 Lác khác – Others strabismus.

  H51 Các rối loạn vận nhãn 2 mắt khác – Others disorders of binocular movement.

  H52 Bệnh khúc xạ và điều tiết – Disorders of refraction and accommodation.

  Rối loạn thị giác và mù (H53-H54)

  Visual disturbances and blindness (H53-H54)

  H53 Rối loạn thị giác – Visual disturbances.

  H54 Mù và khiếm thị – Blindness and low vision.

  Các bệnh khác của mắt và phần phụ (H55-H59)

  Other disorders of eye and adnexa

  H55 Rung giật nhãn cầu và rối loạn vận nhãn khác – Nystagmus and other irregular eye movements.

  H57 Bệnh khác của mắt và phần phụ – Other disorders of eye and adnexa

  H58 Bệnh khác của mắt và phần phụ trong các bệnh phân loại nơi khác - Other disorders of eye and adnexa in diseases classified elsewhere.

  H59 Bệnh mắt và phần phụ sau phẫu thuật không phân loại nơi khác - Postprocedural disorders of eye and adnexa, not elsewhere classified