• Điện thoại(+84.4) 22 42 01 68 - 36 28 58 33
 • Emailcontact@davincipharma.com

Chương 6: Bệnh hệ thần kinh (G00-G99)

  CHƯƠNG VI: BỆNH HỆ THẦN KINH (G00-G99)

  CHAPTER VI: Diseases of the nervous system (G00- G99)

  Bệnh viêm hệ thần kinh trung ương (G00-G09)

  Inflammatory diseases of the central nervous system (G00-G09)

  G00 Viêm màng não vi khuẩn, không phân loại nơi khác – Bacterial meningitis, not elsewhere classfied

  G01 Viêm màng não trong bệnh nhiễm khuẩn phân loại nơi khác - Meningitis in bacterial diseases classified elsewhere

  G02 Viêm màng não trong bệnh nhiễm khuẩn và ký sinh vật phân loại nơi khác – Meningitis in other infections and parasitic diseases classified elsewhere

  G03 Viêm màng não do nguyên nhân khác và không xác định – Meningitis due to other and unclassified causes

  G04 Viêm não, viêm tuỷ và viêm não-tuỷ – Encephalitis, myelitis and encephalomyelitis.

  G05 Viêm não, viêm tuỷ và viêm não-tuỷ trong bệnh nhiễm khuẩn phân loại nơi khác – Encephalitis, myelitis and encephalomyelitis in diseases classified elsewhere.

  G06 áp xe và u hạt trong sọ và trong tuỷ sống – Intracranial and intraspinal abscess and granuloma

  G07 áp xe và u hạt của não và tuỷ sông trong bệnh phân loại nơi khác - Intracranial and intraspinal abscess and granuloma in diseases clasified elsewhere

  G08 Viêm tĩnh mạch và viêm tắc tĩnh mạch trong sọ và trong tuỷ sống - Intracranial and intraspinal phlebitis and thrombophlebitis

  G09 Di chứng của bệnh viêm hệ thần kinh trung ương – Sequalae of inflammatory diseases of central nervous system

  Bệnh teo hệ thống ảnh hưởng chủ yếu tới hệ thần kinh trung ương (G10-G13)

  Systemic atrophies primarily affecting the central neuvous system (G10-G13)

  G10 Bệnh Huntington – Huntington’s diseases.

  G11 Bệnh điều hòa di truyền – Hereditary ataxia

  G12 Teo cơ do tuỷ sống và các hội chứng liên quan – Spinal muscular atrophy and related syndromes

  G13 Bệnh teo hệ thống ảnh hưởng chủ yếu tới hệ thần kinh trung ương trong bệnh phân loại nơi khác – Systemic atrophies primarily affecting central nervous system in diseases classified elsewhere

  Hội chứng ngoại tháp và rối loạn vận động (G20-G26)

  Extrapyramidal and movement disorders (G20-G26)

  G20 Bệnh Parkinson – Parkinson’s disease

  G21 Hội chứng Parkinson thứ phát – Secondary parkinsonism

  G22 Hội chứng Parkinson trong bệnh phân loại nơi khác – Parkinsonism in diseases classified elsewhere.

  G23 Bệnh thoái hoá khác của hạch đáy não – Other degenerative diseases of basal ganglia

  G24 Loạn trương lực cơ – Dystonia

  G25 Hội chứng ngoại tháp và rối loạn vận động khác – Other extrapyramidal and movement disorders

  G26 Hội chứng ngoại tháp và rối loạn vận động trong bệnh phân loại nơi khác – Other extrapyramidal and movement disorders in diseases classified elsewhere.

  Bệnh thoái hóa khác của hệ thần kinh (G30-G32)

  Other degenerative diseases of the neuvous system (G30-G32)

  G30 Bệnh Alzheimer – Alzheimer’s disease

  G31 Bệnh thoái hoá khác của hệ thần kinh không phân loại nơi khác – Other degenerative diseases of neuvous system, not elsewhere classified.

  G32 Bệnh thoái hoá khác của hệ thần kinh trong bệnh phân loại nơi khác - Other degenerative disorders of neuvous system in diseases classified elsewhere.

  Bệnh mất myêlin của hệ thần kinh trung ương (G35-G37)

  Demyelinating diseases of the central neuvous system (G35-G36)

  G35 Xơ cứng rải rác – Multiple sclerosis

  G36 Mất myêlin rải rác cấp tính khác – Other acute disseminated demyelination.

  G37 Bệnh mất myêlin khác của hệ thần kinh trung ương – Other demyelinating diseases of central nervous system

  Bệnh chu kỳ và kịch phát (G40-G47)

  Episodic and paroxysmal disorders (G40-G47)

  G40 Động kinh – Epilepsy

  G41 Trạng thái động kinh – Status epilepticus

  G43 Nhức nửa đầu Migrain – Migraine

  G44 Hội chứng nhức đầu khác – Other headache syndromes

  G45 Cơn thiếu máu não thoáng qua và các hội chứng liên quan – Transient cerebral ischaemic attacks and related syndromes.

  G46 Hội chứng mạch máu não trong bệnh mạch não – Vascular syndromes of brain in cerebrovascular diseases.

  G47 Rối loạn giấc ngủ – Sleep disorders

  Bệnh của dây, rễ và đám rối thần kinh (G50-G59)

  Nerve, nerve root and plexus disorders (G50-G59)

  G50 Bệnh dây thần kinh tam thoa (V) – Disorders of trigeminal nerve

  G51 Bệnh dây thần kinh mặt (VII) – Facial nerve disorders

  G52 Bệnh các dây thần kinh sọ khác – Disorders of other cranial nerves

  G53 Bệnh thần kinh sọ trong bệnh phân loại nơi khác – Cranial nerve disorders in diseases classified elsewhere.

  G54 Bệnh rễ thần kinh và đám rối – Nerve root and plexus disorders

  G55 Chèn ép rễ thần kinh và đám rối trong bệnh phân loại nơi khác – Nerve root and plexus compressions in diseases classified elsewhere.

  G56 Bệnh một dây thần kinh chi trên – Mononeuropathies of upper limb

  G57 Bệnh một dây thần kinh chi dưới – Mononeuropathies of lower limb

  G58 Bệnh một dây thần kinh khác – Other mononeuropathies

  G59 Bệnh một dây thần kinh trong bệnh phân loại nơi khác - Mononeuropathy in diseases classified elsewhere

  Viêm nhiều dây thần kinh và bệnh hệ thần kinh ngoại biên khác (C60-C64)

  Polyneuropathies and other disorders of the peripheral nervous system(G60-G64)

  G60 Bệnh dây thần kinh di truyền và tự phát – Hereditary and idiopathic neuropathy

  G61 Bệnh nhiều dây thần kinh do viêm – Inflammatory polyneuropathy

  G62 Bệnh viêm nhiều dây thần kinh khác – Other polyneuropathies

  G63 Viêm nhiều dây thần kinh trong bệnh phân loại nơi khác - Polyneuropathy in diseases classified elsewhere

  G64 Bệnh dây thần kinh ngoại biên khác – Other disorders of peripheral neuvous system

  Bệnh nơi tiếp nối thần kinh – cơ và cơ(G70-G73)

  Diseases of myoneural junction and muscles (G70-G73)

  G70 Nhược cơ và tổn thương thần kinh-cơ khác – Myasthenia gravis and other myoneural disorders.

  G71 Bệnh cơ tiên phát – Primary disorders of muscles

  G72 Bệnh cơ khác – Other myopathies

  G73 Bệnh nơi tiếp nối thần kinh-cơ và cơ trong bệnh phân loại nơi khác - Disorders of myoneural junction and muscle in diseases classified elsewhere.

  Bại não và những hội chứng liệt khác (G80-G83)

  Cerebral palsy and other paralytic syndromes

  G80 Bại não trẻ em – Infantile cerebral palsy

  G81 Liệt nửa người – Hemiplegia

  G82 Liệt 2 chân và liệt tứ chi – Paraplegia and tetraplegia

  G83 Hội chứng liệt khác – Other paralytic syndromes

  Bệnh khác của hệ thần kinh (G90-G99)

  Other disorders of the nervous system (G90-G99)

  G90 Bệnh của hệ thần kinh tự động – Disorders of autonomic nervous system

  G91 Tràn dịch não – Hydrocephalus

  G92 Bệnh não nhiễm độc – Toxic encephalopathy

  G93 Bệnh khác của não – Other disorders of brain

  G94 Bệnh khác của não trong bệnh phân loại nơi khác – Other disorders of brain in diseases classified elsewhere

  G95 Bệnh khác của tuỷ sống – Other diseases of spinal cord

  G96 Bệnh khác của hệ thần kinh trung ương – Other diseases of central nervous system

  G97 Bệnh hệ thần kinh sau thủ thuật, không phân loại nơi khác - Postprocedural disorders of nervous system, not elsewhere classified.

  G98 Bệnh khác của hệ thần kinh không phân loại nơi khác – Other disorders of nervous system, not elsewhere classified.

  G99 Bệnh khác của hệ thần kinh trong bệnh phân loại nơi khác – Other disorders of nervous system in diseases classified elsewhere.