• Điện thoại(+84.4) 22 42 01 68 - 36 28 58 33
 • Emailcontact@davincipharma.com

Chương 4: Bệnh nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa ( E00-E90 )

  CHƯƠNG IV: BỆNH NỘI TIẾT, DINH DƯỠNG VÀ CHUYỂN HOÁ ( E00-E90 )

  CHAPTER IV: ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISEASES (E00-E90)

  Bệnh tuyến giáp E00-E07

  Disorders of thyroid gland

  E00 Hội chứng thiếu Iốt bẩm sinh – Congenital iodine deficiencysyndrome

  E01 Rối loạn tuyến giáp do thiếu Iốt và bệnh phối hợp – Iodine deficiency related throid

  E02 Suy giáp do thiếu Iốt chưa biểu hiện lâm sàng -Subclinical iodine deficiency hypothyroidism

  E03 Suy giáp khác -Other hypothyroidism

  E04 Bướu lành tính khác – Other non-toxic goitre

  E05 Nhiễm độc giáp -Thyroxicosis (hyperthyroidism )

  E06 Viêm giáp -Thyroiditis

  E07 Rối loạn khác của tuyến giáp -Other disorders of thyroid

  Đái tháo đường ( E10-E14 )

  Diabetes mellitus

  E10 Bệnh đái tháo đường phụ thuộc insulin -Insuline dependent diabetes melitus

  E11 Bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insulin - Non-insuline dependentdiabetes melitus

  E12 Bệnh đái tháo đường liên quan đến suy dinh dưỡng - Malnutrition related diabetes melitus

  E13 Bệnh đái tháo đường xác định khác -Other specified diabetes melitus

  E14 Các thể đái tháo đường không xác định -Unspecified diabetes melitus

  Các rối loạn khác về điều hoà gluco và nội tiết tuyến tụy (E15-E16)

  Other disorders of glucose regulation and pancreatic internal secretion

  E15 Hôn mê hạ đường huyết không do đái tháo đường - Nondiabetic hypoglycaemic coma

  E16 Rối loạn khác của tuyến tụy nội tiết -Other disordersof pancreatic internal secretion

  Rối loạn các tuyến nội tiết khác (E20-E35)

  Disorders of other endocrine glands

  E20 Suy cận giáp trạng -Hypoparathyroidism

  E21 Cường cận giáp và các rối loạn khác của tuyến cận giáp - Hypoparathyroidism and other disorders of parathyroid glands

  E22 Cường tuyến yên -Hyperfunction of pituitary glands

  E23 Suy tuyến yên và các rối loạn khác của tuyến yên - Hypofunctionand  other disorders of pituitary glands

  E24 Hội chứng Cushing – Cushing’s syndrome

  E25 Hội chứng thượng thận sinh dục -Adrenogenital syndrome

  E26 Tǎng aldosterone -Hyperaldosteronism

  E27 Rối loạn khác của thượng thận – Other disorders of adrenal glands

  E28 Rối loạn chức nǎng buồng trứng -Ovarian dysfunction

  E29 Rối loạn chức nǎng tinh hoàn -Testicular dysfunction

  E30 Rối loạn lúc dậy thì, không phân loại ở phần khác -Disorders of puberty

  E31 Rối loạn chức nǎng đa tuyến – Polyglandular dysfunction

  E32 Bệnh tuyến ức -Diseases of thymus

  E34 Rối loạn nội tiết khác -Other endocrine disorders NEC

  E35 Rối loạn nội tiết trong các bệnh đã được phân loại ở phần khác - Disorders of endocrine glands in diseases classified elsewhere

  Suy dinh dưỡng (E40-E46 )

  Malnutrition

  E40 Kwashiorkor – Kwashiorkor

  E41 Suy dinh dưỡng thể teo -Nutritional marasmus

  E42 Kwashiorkor thể teo -Marasmic kwashiorkor

  E43 Suy dinh dưỡng nặng do thiếu protein-nǎng lượng, không đặc hiệu - Unspecified severe protein-energy malnutrition

  E44 Suy dinh dưỡng vừa và nhẹ do thiếu protein-nǎng lượng – Proteinenergy malnutrition of moderate and mild degree

  E45 Chậm phát triển do sau suy dinh dưỡng do thiếu protein-nǎng lượng - Retarded development following protein energy malnutrition

  E46 Suy dinh dưỡng do thiếu protein – nǎng lượng không đặc hiệu - Unspecified protein- energy malnutrition

  Những bệnh thiếu dinh dưỡng khác ( E50-E64 )

  Other nutritional deficiencies

  E50 Thiếu vitamin A -Vitamine A deficiency

  E51 Thiếu vitamin B1 -Thiamine deficiency

  E52 Thiếu vitamin PP (bệnh Pellagra) -Niacine deficiency

  E53 Thiếu các vitamin nhóm B khác -Deficiency of other B group vitamines

  E54 Thiếu vitamin C - Arscorbic acid deficiency

  E55 Thiếu vitamin D - Vitamine D deficiency

  E56 Thiếu vitamin khác - Other vitamine deficiency

  E58 Thiếu can xi do chế độ ǎn -Dietary calcium deficiency

  E59 Thiếu Sê len do chế độ ǎn -Dietary selenium deficiency

  E60 Thiếu kẽm do chế độ ǎn -Dietary zinc deficiency

  E61 Thiếu các yếu tố dinh dưỡng khác -Deficiency of other nutrient elements

  E63 Thiếu dinh dưỡng khác -Other nutritional deficiency

  E64 Di chứng suy dinh dưỡng và bệnh thiếu dinh dưỡng khác – Sequelae of malnutrition and other nutritional deficiency

  Béo phì và dạng thừa dinh dưỡng khác(E65-E68)

  Obesity and other hyperalimentation

  E65 Béo phì khu trú – Localized adiposity

  E66 Bệnh béo phì -Obesity

  E67 Tifnh trạng thừa dinh dưỡng khác -Other hyperalimentation

  E68 Di chứng của thừa dinh dưỡng – Sequel of malnutrition and other nutritional deficiency

  Rối loạn chuyển hoá (E70-E90 )

  Metabolic disorders

  E70 Rối loạn chuyển hoá acid amin thơm – Disorders of aromatic aminoacid metabolic

  E71 Rối loạn chuyển hoá acid amin chuỗi nhánh và rối loạn chuyển hóa acid béo – Disorders of branched chainaminoacid metabolism and fattyacid metaboliism

  E72 Rối loạn khác của chuyển hoá acid amin -Other disorders of aminoacid metabolism

  E73 Không dung nạp lactose -Lactose intolerance

  E74 Rối loạn khác của chuyển hoá carbonhydrat – Other disorders of carbohydrate

  E75 Rối loạn chuyển hoá sphingolipid và rối loạn tích lũy lipid -Disorders of sphingolipid metabolism and other lipid storage disorder

  E76 Rối loạn chuyển hoá glycosaminoglycan – Disorders of glycosaminoglycan metabolism

  E77 Rối loạn chuyển hoá glycoprotein – Disorders of glycoprotein metabolism

  E78 Rối loạn chuyển hoá lypoprotein và tình trạng tǎng lipid máu khác - Disorders of lypoprotein metabolism and other lipidaemias

  E79 Rối loạn chuyển hoá purine và pyrimidine – Disorders of purine and pyrimidine metabolism

  E80 Rối loạn chuyển hoá porphyrin và bilirubin -Disorders of porphyrin and bilirubin metabolism

  E83 Rối loạn chuyển hoá chất khoáng -Disorders of mineral metabolism

  E84 Xơ nang - Cystis fibrosis

  E85 Thoái hóa dạng bột – Amyloidosis

  E86 Gỉam thể tích – Volume depletion

  E87 Rối loạn cân bằng nước, điện giải và thǎng bằng kiềm toan  - Other disorders of fluid electrolyte and acid- base balance

  E88 Rối loạn chuyển hoá khác -Other metabolic disorders

  E89 Rối loạn nội tiết và chuyển hoá sau điều trị, chưa được phân loại ở phần khác – Postprocedural endocrine and metabolic disorders NEC

  E90 Rối loạn chuyển hóa và dinh dưỡng trong các bệnh đã được phân loại ở phần khác – Nutritional and metabolic disorders in diseases classified elsewhere